کیش ویژه خرداد

شروع قیمت 1.800.000 تومان

تعطیلات خرداد
مدت اقامت : 2 شب و 3 روز
خدمات: صبحانه, ترانسفر فرودگاهی
بلیط رفت و برگشت
تخفیفات گردشگری

نرخ کودک بدون تخت ۱.۷۵۰.۰۰۰ تومان و نرخ کودک زیر ۲ سال ۴۰۰.۰۰۰ تومان و نت می باشد

 هتل
هتل نرخ تور
هر نفر
خدمات رایگان نوع اتاق وضعيت
18,090,000 صبحانه – استقبال 2 تخته تماس تلفني قبل رزرو
18,460,000 استقبال–صبحانه دو تخته با صبحانه تماس تلفني قبل رزرو
18,790,000 صبحانه – استقبال 3تخته تماس تلفني قبل رزرو
19,160,000 استقبال–صبحانه سه تخته با صبحانه تماس تلفني قبل رزرو
19,160,000 استقبال -صبحانه–رزرو 4 شبه و به بالا شام رايگان سوئيت 2 تخته تاييد شده
19,160,000 2 تخته تماس تلفني قبل رزرو
19,360,000 صبحانه ، استقبال فرودگاهي 3تخته تماس تلفني قبل رزرو
19,560,000 3 تخته تماس تلفني قبل رزرو
19,810,000 صبحانه ، استقبال فرودگاهي 2 تخته لوکس . تاييد شده
19,960,000 صبحانه – استقبال فرودگاهي- تخفيفات گردشگري دو تخته تماس تلفني قبل رزرو
19,960,000 صبحانه -استقبال فرودگاهي دو تخته استاندارد تماس تلفني قبل رزرو
20,410,000 استقبال -صبحانه–رزرو 4 شبه و به بالا شام رايگان سوئيت 3 تخته تاييد شده
20,460,000 صبحانه – استقبال فرودگاهي- تخفيفات گردشگري سه تخته تماس تلفني قبل رزرو
20,460,000 استقبال فرودگاهي. صبحانه بوفه. تخفيفات گردشگري 2تخته تماس تلفني قبل رزرو
20,610,000 صبحانه ، استقبال فرودگاهي 3 تخته لوکس . تاييد شده
20,660,000 استقبال -صبحانه–رزرو 4 شب و 4 شب به بالا نهار رايگان دو تخته رو به جزيره تاييد شده
20,710,000 صبحانه -استقبال فرودگاهي 3 تخته استاندارد تماس تلفني قبل رزرو
20,810,000 کودک بالاي سه سال بزرگسال محسوب ميشود و ملزم به پرداخت هزينه ي تخت ميباشد . دو تخته ويلايي تاييد شده
20,960,000 استقبال فرودگاهي. صبحانه بوفه. تخفيفات گردشگري 3تخته تماس تلفني قبل رزرو
20,960,000 دو تخته با نهار تماس تلفني قبل رزرو
21,160,000 کودک بالاي سه سال بزرگسال محسوب ميشود و ملزم به پرداخت هزينه ي تخت ميباشد . دوتخته ويلايي لوکس تماس تلفني قبل رزرو
21,160,000 صبحانه – استقبال فرودگاهي- تخفيفات گردشگري دو تخته با نهار تماس تلفني قبل رزرو
21,210,000 استقبال–صبحانه سه تخته با نهار تماس تلفني قبل رزرو
21,260,000 صبحانه-سرو عصرانه چاي آبمعدني ترانسفر دو طرفه 2 تخته جزيره تماس تلفني قبل رزرو
21,460,000 سه تخته با نهار تماس تلفني قبل رزرو
21,560,000 کودک بالاي سه سال بزرگسال محسوب ميشود و ملزم به پرداخت هزينه ي تخت ميباشد . دو تخته هتلي تاييد شده
21,610,000 صبحانه-سرو عصرانه چاي آبمعدني ترانسفر دو طرفه 2 تخته جهت دريا تماس تلفني قبل رزرو
21,660,000 استقبال -صبحانه–رزرو 4 شب و 4 شب به بالا نهار رايگان دوتخته روبه دريا تاييد شده
22,060,000 استقبال فرودگاهي. صبحانه بوفه. تخفيفات گردشگري 2 تخته با نهار تماس تلفني قبل رزرو
22,260,000 کودک بالاي سه سال بزرگسال محسوب ميشود و ملزم به پرداخت هزينه ي تخت ميباشد . سه تخته ويلايي تاييد شده
22,260,000 صبحانه – استقبال فرودگاهي- تخفيفات گردشگري 3 تخته با نهار تماس تلفني قبل رزرو
22,290,000 صبحانه-سرو عصرانه چاي آبمعدني ترانسفر دو طرفه 3 تخته جزيره تماس تلفني قبل رزرو
22,460,000 دبل استاندارد تماس تلفني قبل رزرو
22,640,000 صبحانه-سرو عصرانه چاي آبمعدني ترانسفر دو طرفه 3 تخته جهت دريا تماس تلفني قبل رزرو
22,660,000 کودک بالاي سه سال بزرگسال محسوب ميشود و ملزم به پرداخت هزينه ي تخت ميباشد . 3 تخته ويلاي لوکس تماس تلفني قبل رزرو
22,710,000 دبل استاندارد دو نفره ( جزيره ) تماس تلفني قبل رزرو
22,910,000 کودک بالاي سه سال بزرگسال محسوب ميشود و ملزم به پرداخت هزينه ي تخت ميباشد . سه تخته هتلي تاييد شده
22,960,000 2 تخته تماس تلفني قبل رزرو
23,160,000 استقبال -صبحانه–رزرو 4 شب و 4 شب به بالا نهار رايگان سه تخته رو به دريا تاييد شده
23,160,000 صبحانه – استقبال فرودگاهي – شماره ملي الزامي ميباشد دوتخته هتلي تماس تلفني قبل رزرو
23,360,000 استقبال فرودگاهي. صبحانه بوفه. تخفيفات گردشگري 3 تخته با نهار تماس تلفني قبل رزرو
23,460,000 صبحانه – استقبال فرودگاهي – شماره ملي الزامي ميباشد دو تخته ويلايي تماس تلفني قبل رزرو
23,910,000 دبل استاندارد دو نفره ( دريا) تماس تلفني قبل رزرو
24,210,000 استقبال -صبحانه 2 تخته تاييد شده
24,460,000 صبحانه – استقبال فرودگاهي – شماره ملي الزامي ميباشد سه تخته هتلي تماس تلفني قبل رزرو
24,460,000 سه تخته استاندارد ( جزيره ) تماس تلفني قبل رزرو
24,960,000 3 تخته تماس تلفني قبل رزرو
25,010,000 صبحانه – استقبال فرودگاهي – شماره ملي الزامي ميباشد سه تخته ويلايي تماس تلفني قبل رزرو
25,460,000 سه تخته استاندارد ( دريا ) تماس تلفني قبل رزرو
25,560,000 2تخته استاندارد تماس تلفني قبل رزرو
26,210,000 استقبال -صبحانه 3 تخته تاييد شده
26,960,000 √ صبحانه بوفه – √ استقبال فرودگاهي دوتخته تاييد شده
28,560,000 2تخته روبه دريا تماس تلفني قبل رزرو
28,610,000 592,500 صبحانه،استقبال فرودگاهي – هزينه اقامت کودک زير دو سال اقامت رايگان از دو سال تا شش سال نيم بها و از شش سال به بالا تمام بها مي 2تخته جزيره تماس تلفني قبل رزرو
28,960,000 250,000 √ صبحانه بوفه – √ استقبال فرودگاهي سه تخته تاييد شده
30,190,000 631,250 صبحانه،استقبال فرودگاهي – هزينه اقامت کودک زير دو سال اقامت رايگان از دو سال تا شش سال نيم بها و از شش سال به بالا تمام بها مي 2تخته دريا تماس تلفني قبل رزرو
30,960,000 650,000 صبحانه،استقبال فرودگاهي – هزينه اقامت کودک زير دو سال اقامت رايگان از دو سال تا شش سال نيم بها و از شش سال به بالا تمام بها مي 3 تخته جزيره تماس تلفني قبل رزرو
30,960,000 250,000 √ صبحانه بوفه – √ استقبال فرودگاهي لوکس (2تخته) تاييد شده
32,960,000 250,000 √ صبحانه بوفه – √ استقبال فرودگاهي لوکس (3تخته) تاييد شده
35,210,000 250,000 صبحانه .استقبال 2 نفره استاندارد (روبه باغ) تماس تلفني قبل رزرو
40,860,000 250,000 صبحانه .استقبال 2 نفره استاندارد (روبه دريا) تماس تلفني قبل رزرو
41,910,000 250,000 صبحانه .استقبال 2 نفره لوکس (روبه باغ) تماس تلفني قبل رزرو
44,510,000 250,000 صبحانه .استقبال 2 نفره لوکس (روبه دريا) تماس تلفني قبل رزرو